Podmínky registrace a pravidla

1. Základní pravidla

 • Při registraci je zájemce povinen uvést reálnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.
 • Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s uvedenými podmínkami. 
 • Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům, nespamovat, atd...
 • Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.
 • Je zakázáno přidávat do profilu a ostatních sekcí portálu jakékoliv fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR (např. fotografie propagující rasismus, fašismus, komunismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, pornografické fotografie apod.).
 • Profilová fotka se nesmí shodovat ani výrazně podobat fotografii/obrázku užívaného administrátory.
 • Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté samotnými uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
 • Uživatel nesmí v příspěvcích používat vulgární nebo urážlivé výrazy, sexualní výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.
 • Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
 • Registrací uživatel souhlasí s občasným zasílám reklamních sdělení.
 • V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek. 

2. Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel využívající služeb serveru má povinnost se chovat tak, aby jeho chování a příspěvky, blogové články a komentáře:
  • nebyly v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České a Slovenské republiky nebo se všeobecně přijímanými morálními zásadami,
  • nepropagovaly jakoukoliv formu násilí, nelidského chování a rasismu, diskriminace na základě náboženství, třídy, rasy či jinou společenskou nesnášenlivost,
  • nepropagovaly alkohol, kouření a další omamné a návykové látky,
  • neobsahovaly vulgarismy a či jiné nevhodný obsah, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých,
  • neobsahovaly ani nepropagovaly erotický obsah,
  • žádným způsobem nepropagovaly politické strany a osobnosti,
  • neposkytovaly reklamu jakékoliv fyzické či právnické osobě, službě nebo výrobku,
  • nebyly klamavé ani zavádějící povahy.
 • Uživatel je zavázán bez písemného souhlasu dále nešířit obsah stránek provozovatele, zejména za účelem komerčního využití, nebo jinak poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno. V případě způsobení jakékoliv vzniklé škody, je uživatel povinen tuto škodu uhradit v celém rozsahu.
 • Uživatel nesmí bránit ve využívání služeb serveru ostatním uživatelům nebo jim užívání těchto služeb znepříjemňovat svým chováním.
 • Uživatel nese zodpovědnost za obsah svých příspěvků a článků na blogu a nemá nárok za jakékoliv své zveřejněné příspěvky autorskou odměnu.
 • Uživatel má zakázáno pokoušet se za účelem zneužívání služeb serveru či oklamání provozovatele přihlašovat pod více účty nebo vystupovat jako jiný uživatel.
 • Uživatel se zavazuje nepřidávat na server (včetně vlastního profilu, blogu a komentářů) jakýmkoliv způsobem fotografie, videa či jiný obsah:
  • ke kterému nemá autorská práva nebo souhlas autora,
  • je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České a Slovenské republiky nebo se všeobecně přijímanými morálními zásadami.
 • Uživatel se zavazuje neblokovat jakýmkoliv způsobem obsah stránky včetně zobrazování obrázků nebo reklam.

3. Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel neodpovídá za obsah přidávaný uživateli, taktéž neodpovídá za porušování duševního vlastnictví a jiných práv uživatele.
 • Provozovatel nezaručuje uživatelům nepřetržitou funkčnost a bezchybnou činnost serveru ani neodpovídá za škody, které by mohli být způsobeny v souvislosti s využíváním služeb serveru.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vlastní obsah a služby serveru a jejich podobu bez předchozího upozornění uživatelů.
 • Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci uživatele nebo přerušit či omezit poskytování služeb uživateli a to bez udání důvodu.
 • Provozovatel se zavazuje ke zpracování osobních podle zákona č. 101/2000 osobních údajů a neposkytnutí těchto informací třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců (jméno, adresa a kontaktní informace), která jsou předána sponzorovi soutěže za účelem zaslání výhry.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazovat na serveru reklamy a zasílat uživatelům reklamní sdělení.

4. Soutěže

 • Přihlásit do soutěže se můžou muži a ženy starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, případně i mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce.
 • Registrací soutěžící vyslovuje svůj souhlas s pravidly soutěže a potvrzuje, že dané údaje jsou pravdivé a jeho vlastní, jejich použití není v rozporu s autorskými právy a souhlasí s umístěním na našich herních stránkách.